• 444 97 88
  • info@kepsas.com.tr

SIKÇA SORULAN SORULAR

Q1 Kademeli Elektrik Tarifesi Nedir?

Kademeli elektrik tarifesi; 1.Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneleriile 1 Mart 2022 tarihinden itibaren “ticarethane tek zamanlı alçak gerilim abonelerinin tükettiği elektriğin bedelinin iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfıdır. Bu tarifeye göre mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için  günlük 8 kWh (kilovatsaat) ve altında olan tüketimler düşük kademeli, ticarethane tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için günlük 30 kWh(kilovatsaat) ve altında olan tüketimler düşük kademeli bu miktarın üzerindeki kalan tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır.

Kademeli Elektrik Tarife Hangi Tarihten İtibaren Geçerlidir?

Kademeli elektrik tarifesi; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 31.12.2021 tarihli 10707 no’lu kararı ile 01.01.2022 tarihi itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubu ve 28.02.2022 tarihli ve 10819 no’lu kararı ile 01.03.2022 tarihinden itibaren ticarethane tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda olan tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere başlatılmıştır.

 

Okuma Periyotları Kaç Gün Olarak Belirlenir?

EPDK mevzuatına göre okuma periyotları 25 ve 35 gün arasında olmak zorundadır. Örnek vermek gerekirse Mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için; 25 günlük okumalarda düşük kademeli tarife miktarı 25×8=200 kWh (kilovatsaat), 35 günlük okumalarda ise 35×8=280 kWh (kilovatsaat),

Ticarethane tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için;25 günlük okumalarda düşük kademeli tarife miktarı 25×30=750kWh(kilovatsaat),35 günlük okumalarda ise 35×30=1050kWh(kilovatsaat) olarak hesaplanır.

Vergi ve Fonlarda Kademe Hesabına Göre mi Hesaplanacak?

Hayır; vergi ve fonlar için herhangi bir kademe hesabı yapılması söz konusu değildir. Bu kalemler toplam enerji bedeli üzerinden, Belediye Tüketim Vergisi (BTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) için belirlenen mevcut oranlar ile hesaplanmaya devam edecektir.

Faturada Kademeli Elektrik Tarifesi Tüketim Miktarımı ve Uygulanan Birim Fiyatları Görebilecekmiyim?

Kademeli elektrik tarifesi, elektrik faturalarının Fatura Detayı / Enerji Bedeli bölümünde, ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı şekilde gösterilmektedir. Bu bölümde, her iki kademede tüketilen elektrik kWh (kilovatsaat) miktarı ve uygulanan birim fiyatları yer almaktadır.

Her İki Kademe İçin Uygulanan Birim Fiyatlar Nedir?

EPDK tarafından belirlenen kademe birim fiyatları ve tüm abone grupları için geçerli ulusal tarife tablolarına https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari ulaşabilirsiniz.

Kademeli Tarifede Elektriğin Birim Fiyatını Kim Belirliyor?

Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve üçer aylık dönemlerde geçerli olmak üzere kamuoyu ile paylaşmaktadır. Görevli Tedarik Şirketlerinin elektrik birim fiyatın belirlenmesi hususunda hiçbir tasarrufu bulunmamaktadır.

Günlük Ortalama Tüketim Nasıl Hesaplanıyor?

EPDK mevzuatı gereği elektrik sayaçları 25-35 gün aralığında okunur ve aylık toplam tüketimin okuma gün sayısına bölünmesi ile ortalama günlük tüketim miktarı belirlenir. Kademeli tarife hesaplamasında günlük ortalama tüketim miktarı baz alındığından okuma gün sayısından bağımsız faturalama yapılmaktadır. Örneğin faturada gün sayısı 28 ise toplam tüketim 28’e, 32 gün ise toplam tüketim 32’ye bölünerek ortalama günlük tüketim miktarı hesaplanmaktadır.

 Kademeli Elektrik Tarifesine Geçiş İçin Herhangi Bir İşlem Yapmam Gerekiyor mu?

Mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için 01.01.2022 tarihinden itibaren ,ticarethane tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için 01.03.2022 tarihinden itibaren  devreye giren kademeli elektrik tarifesi, abonelerin tercihine bağlı olmayıp Türkiye genelindeki tüm mesken ve ticarethane  tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için geçerlidir. Bu gruba dahil abonelerin geçiş için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

 

Kademeli Tarife Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler Abone Grubuna Uygulanacak Mı?

Hayır, Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler abone grubu kademeli tarife kapsamı dışındadır.

Abone Gurubumu Nasıl Öğreneceğim?

Abone grubunuzu faturanızda yer alan ‘tüketici bilgileri’ bölümünde görebilirsiniz.

Q2 Perakende satış sözleşmesi nedir ?

Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi (abonelik talebinde bulunulan kullanım yerinin bulunduğu bölgedeki Elektrik Dağıtım Şirketleri) ile müşteriler arasında imzalanması gereken müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir. Perakende satış sözleşmesinin imzalanması ile aboneliğiniz yapılmış olur.

Q3 Perakende satış sözleşmesi için yapılması gerekenler

  • Başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde TC kimlik numarası, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası, kimlik bilgileri, elektirik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerinin hangi sıfatla kullanıldığının beyanı,
  • İş yeri açan gerçek ve tüzel kişilerden yukarda yeralan bende ilave olarak ticaret unvaları, vergi kimlik numaraları, vergi dairesi, ticaret sicil numaraları ve ticaret sicil kaydını yaptıkları ticaret sicil memurluğunun adının beyan edilmesi istenir.
Not: 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki binalar için dask poliçesi zorunludur.
 
 

Q4 Perakende Satış Sözleşmesinin Süresi var mıdır?

Geçici kullanım amaçlı bağlantılar için yapılan perakende satış sözleşmeleri hariç olmak üzere, perakende satış sözleşmesinde süre sınırı bulunmaz.

Q5 Abonelik işlemleri için nereye başvurulmalıdır?

Abonelik talep edilen adrese en yakın Şirketimizin tüketici hizmetleri birimine başvurarak talebinize ilişkin işlemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz​.

Q6 Abonelik sözleşmesinin elektriği kullanan şahıs adına olması zorunlu mudur?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre abonelik sözleşmesinin elektriği kullanan şahıs adına olması zorunludur.

Q7 Kira kontratı eşinin adına ise abonelik sözleşmesi yapılabilir mi?

Kira kontrattı ve evlilik cüzdanı ile gelmesi şartıyla müracaat eden kişi adına abonelik sözleşmesi yapılabilir.

Q8 Abonelik sözleşmesi eşinin adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?

Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından sözleşme iptal işlemi yapılamamaktadır.

Q9 Güvence bedeli neden alınmakta?

Tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder.

Q10 Güvence bedeli nasıl hesaplanır?

Şirketimiz ile perakende satış sözleşmesi imzayalan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

Q11 Güvence bedeli banka teminat mektubu olarakda verilebilir mi?

Mesken aboneleri dışındaki müşteriler talep etmeleri halinde güvence bedelini süresiz banka kati teminat mektubu olarak da verebilir. Güvence bedelini banka kati teminat mektubu olarak vermişseniz, bağlantı gücünüzde veya abone grupları itibarı ile belirlenen güvence birim bedellerinde değişiklik olduğunda güvence bedeliniz son bedellere göre yeniden hesaplanır. Bu durumda mevcut banka teminat mektubunuzu yeniden hesaplanan güvence bedelinize eşit olacak şekilde yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde tamamlamanız ( fark teminat mektubu vermeniz) gerekmektedir.

Q12 Hangi durumlarda fark güvence bedeli verilir?

  • Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren tüketicilerin ait oldukları abone grubuna ait güvence birim bedellerinin artması halinde artan fark kadar fark güvence bedeli,
  • Ayrıca tüketicinin sözleşmesinde belirtilen ve güvence bedelinin hesaplamasına esas alınan gücünün artması halinde artan güç karşılığı yapılacak bildirimi takip eden 30 gün içerisinde tüketici tarafından  fark güvence bedeli verilir.
  • Fark güvence bedeli; asıl güvence bedeli teminat mektubu olarak verilmiş ise teminat mektubu olarak, nakit verilmiş ise nakit olarak verilir.

Q13 Tüketim dönemi nedir?

Sayaçlar en az 25, en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur, bu okuma dönemi tüketim dönemini kapsamaktadır.

Q14 Tüketiminiz nasıl belirlenir?

Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, tüketiminiz, okuma dönemleri itibariyle son okuma tarihindeki sayacınızın üzerindeki değer ile bir önceki okuma tarihindeki değer arasındaki farktır.​

Q15 Elektrik enerjisi birim fiyatlarını nereden öğrenebilirim?

Q16 Ödeme bildirimi ne zaman tebliğ edilir?

Görevli tedarik şirketi tarafından düzenlenen ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden en az on gün önce tüketiciye tebliğ edilir.

Q17 Faturanızı nereye ödeyeceksiniz?

Q18 Elektrik borcumu internet üzerinden nasıl öğrenebilirim ?

Değerli Abonelerimiz,

Kayseri ili aboneleri için borç sorgulama hizmeti dahil birçok bilgiyi size özel olarak sunduğumuz “Abone Portalı” faaliyete geçmiştir. Portalımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer illerdeki abonelerin borç sorgulama ve fatura ödeme işlemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Q19 Faturanın süresinde ödenmemesi halinde ne olur?

Fatura tutarınızı; elektrik enerjisi tüketiminin yapıldığı kullanım yerinize bırakılan yada posta ile gönderilen fatura veya ödeme bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranları aşmayacak şekilde Şirket Yönetim Kurulunca belirlenen yürürlükteki gecikme zammı oranında günlük olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilir.Fa​tura bedelini son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dahil) içerisinde bir kez daha bildirimde bulunulur. İkinci bildirime rağmen fatura bedeliniz bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmez ise elektriğiniz kesilir.Elektriğiniz kesilince, borcunuzu ödeyip elektriğinizi açtırırken ayrıca kesme –bağlama bedeli ödemeniz gerekmektedir.Elektriğinizin kesilmemesi, ayrıca gecikme zammı ve kesme-bağlama bedeli ödememeniz için lütfen ödemelerinizi zamanında yapınız.

Q20 Gecikme zammı nasıl hesaplanıyor ?

Gecikme bedeli günlük olarak hesaplanır. Son ödeme tarihinden itibaren geçen her gün için  “gecikme faiz oranı/30”  eklenerek hesaplanır. Borcun ait olduğu dönemin faiz oranına göre hesaplanır.

Q21 Faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata tespiti durumunda ne yapılmalı?

Bu madde kapsamındaki hatalara karşı, tüketici tarafından ödeme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde görevli tedarik şirketine itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda tüketici, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebilir.

Q22 Hangi durumlarda elektrik enerjisi kesilir?

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca tüketicinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde tüketicinin elektriği kesilir.

Q23 Kesilmiş olan elektrik yeniden nasıl bağlanır ?

Müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla elektriği açılır,kesme-bağlama bedeli bir sonraki faturaya yansıtılır.

Q24 Kesme-bağlama bedeli nedir?

Müşterinin elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda; elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları içeren bedeldir.

Bu bedellere buradan ulaşabilirsiniz.

Q25 Serbest Tüketici olmak istiyorum, sayacım değişecek mi?

Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan düzenlemeye uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur. Sayaçların değişimi Dağıtım Şirketleri tarafından bedel alınmadan yapılmaktadır.

Q26 Tek zamanlı tarife nedir?

Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisine tek bir fiyat olarak uygulanan tarifedir.​

Q27 Çok zamanlı tarife nedir?

Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisine farklı fiyat olarak uygulanan tarifedir.Bu tarife kapsamındaki abonelerin faturaları, belirlenen zaman dilimlerindeki tüketimleri ile bu zaman dilimlerinin fiyatları dikkate alınarak düzenlenir.

Q28 Çok zamanlı tarife uygulamasında zaman dilimleri nasıldır ?

Çok zamanlı tarife uygulamasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar için, Ekim Ayının Son Pazar Günü ile Mart Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 07-18, Puant 18-23, Gece 23-07 saatleri arasında; Mart Ayının Son Pazar Günü ile Ekim Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar için yıl boyunca Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasındadır.

Q29 Çok zamanlı tarifeden enerji almak için ne yapılması gerekir ?

Çok zamanlı tarifeden enerji almak için bir dilekçe ile bağlı olduğunuz Abonman Şefliğine müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu tarifeden yararlanmak için mevzuat kapsamında sayacınız bölge dağıtım şirketi tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir.

Q30 Sayacın yanlış okunması ya da hiç okunmaması durumunda ne yapmalıyım?

Tüketiminize itiraz ettiğiniz durumlarda sayacınızın üzerindeki endeksi alarak şirketimizin tüketici hizmetleri birimine başvurmanız yeterlidir. Sayacın okunmadığı durumlarda da tüketici hizmetlerine dilekçe bırakmanız yeterli olacaktır.

Q31 Mevcut sayacı elektronik sayaçla değiştirmek zorunlu mudur?

08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine göre 08.12.2001 tarihinden sonra ilk kez enerji alınacak yeni kullanım yerlerinin aboneliklerinde puant tarife özellikli elektronik sayaç zorunluluğu bulunmakta olup, bu tarihten önceki abonelerin mevcut sayaçlarını değiştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Q32 Elektrik Kaçağı ihbarı yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım ?

Q33 Engellilere indirim var mı?

Elektrik faturalarında şuan için engelli indirimi bulunmamaktadır.​

Q34 Serbest tüketici kimdir?

  • Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından her yıl belirlenen serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını edinen tüketiciler,
  • İletim sistemine doğrudan bağlı olan gerçek veya tüzel kişiler tedarikçisini seçme hakkına sahiptir.