• 444 97 88
 • info@kepsas.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca şirketimiz Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından,   KVKK’nın 3’üncü maddesinde tanımlanan “Kişisel Veriler”in korunması ve bu  verilerin  KVKK’ya uygun kullanımı konusunda Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması  Politikası (Politika) hazırlanmış olup, Politika gereği oluşturulan bu metin ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla “Veri Sorumlusu Aydınlatma Yükümlülüğü”nün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” doğrultusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz. Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

6698 Sayılı Kanun kapsamında, gerçek/tüzel kişilerin, gerçek kişi temsilcilerinin; kimlik, iletişim, ikametgah gibi bilgileri başta olmak üzere sözleşme ilişkisi kapsamında edinilen her tür verileri ile ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

Şirket olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, elektriğin toptan ve perakende satış faaliyeti kapsamında hizmet sunulan kişiler ile birlikte Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebilecektir.

 • Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi vb. sıfatlarla paylaştığınız kişisel verileriniz  KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, işin gerektirmesi halinde işin gerektirdiği kadarıyla üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 • Kişisel Verilerin Neleri Kapsadığı ve Toplanma Yöntemi

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz,  Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve tabi olunan diğer mevzuat dahilinde, Şirketimiz tarafından sağlanan elektriğin toptan ve perakende satış hizmetleri kapsamında, anlaşmalı kuruluşlar, destek hizmet kuruluşları, Şirket faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve uzantısı niteliğindeki hizmetlerin alındığı taraflar, Şirketimizin her türlü hizmet noktalarında, internet sitesi, online işlem merkezi, sosyal medya, mobil uygulamalar, çağrı merkezleri ve benzeri diğer kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında, faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, tüketim ve kullanım alışkanlıklarınızın tespiti, hizmetler hakkında bilgi verilebilmesi, duyuru, tebrik ve uyarıların iletilmesi, bilgi araştırmaları, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri hizmetleri, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, başta Elektrik Piyasası mevzuatı olmak üzere diğer tüm mevzuat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.

 • Veri Saklama ve Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, Şirket’in tabi olduğu ilgili mevzuat, kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği süreler zarfında muhafaza edilecektir. Şirketimiz tarafından işlenen ve saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmakta ve düzenli olarak takibi yapılmaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve bunun için gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın, bilişim sistemimize yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi ve üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve “Kişisel Verileri Koruma Kurulu”na bildirecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri; elektriğin toptan ve perakende satışına ilişkin faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız tüzel ve gerçek kişilere, taşeronlar, çözüm ortakları, anlaşmalı olduğu pazar araştırma şirketleri, alacaklarının tahsili ve takibine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar, denetim firmaları, hukuk büroları gibi danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişilere, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, “Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları” çerçevesinde KVKK’nın 8. ve 9. Madde hükümlerine göre aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da ilgisiz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 • Kanunun Öngördüğü İstisnalar

İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilen işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Şirketimiz kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik, idari ve hukuki her türlü tedbiri almaktadır. Şirketimiz bu verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iş bu “Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebin değerlendirilmesini müteakip en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza dönüş yapılacak ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Şirketimiz belirlenen tarifedeki ücreti alacaktır. Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Şirketimizden kaynaklanan hatalarda ise tüketiciden alınan ücret ilgili kişiye iade edilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerininiz varsa aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin varsa aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip bulunmaktasınız.

 • Talep İletme Yöntemi

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanıza ilişkin yazılı talebinizi KEPSAŞ Genel Müdürlüğü, Hunat Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No:15 38030 Melikgazi/KAYSERİ adresine ıslak imzalı olarak gönderebilir veya şahsen ya da vekil tarafından başvuru yapabilirsiniz. Elektronik ortamda ise info@kepsas.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile gönderebilirsiniz.

Söz konusu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 • Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.